Byggeriet omfatter opførelse af en depotbygning i ét plan med et samlet bruttoetageareal på 3.437m². Bygningen består af to sammenhængende bygningskroppe – en høj og en lav. Depotet 
kommer til at indeholde beklædning, sabler og bjørneskindshuer. Dertil etableres der kontor – og mødefaciliteter.

Foran bygningen anlægges der asfalteret forplads, som kobles på Høveltevej med nedkørselsrampe til slusehus. 
 
Mod nordøst anlægges forbindelsesvej til stikvejen i nord.