Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

 

1.       Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Nærværende privatlivspolitik gælder for nedenstående selskaber samt de selskaber, som er koncernforbundne med disse:

 

Selskab:            Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, CVR-nr. 21 35 64 41

                           Entreprenør MCH A/S, CVR-nr. 42 34 52 61

Adresse:           Tjørnebuskvej 6, 4300 Holbæk

 

Telefonnr.:       5946 4720

 

Mail:                   emch@emch.dk

 

2.       Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at opfylde den imellem os indgåede aftale, herunder levering, hjælpe med levering af ydelser, gennemførelse af ordrer og køb og de dertil relaterede henvendelser
 • Administration af kundeforhold
 • Varetagelse af løbende korrespondance
 • Behandling af øvrige kundeforespørgsler
 • Anvendelsen af cookies.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a omhandlende samtykke
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b omhandlende overholdelse af kontrakt/aftale i forbindelse med levering af ydelser og varer
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f omhandlende vores legitime interesse til behandling af det øvrige som kundeforespørgsler eller klager. Vi lagrer nødvendige cookies med samme retsgrundlag.

 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne besvare en kundes forespørgsler eller lignende. Derudover har vi bruge for at lagre nødvendige cookies for, at vores hjemmeside kan fungere overfor hjemmesidebrugeren.

 

3.       Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Kundenummer og betalingsoplysninger
 • Ordrenummer, købshistorik og lignende
 • IP-adresse
 • Ørige personoplysninger du måtte have overleveret til os af egen drift.

 

4.       Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi tager de databeskyttelsesretlige regler alvorligt, hvorfor vi behandler modtagne personoplysninger med omhu og fortrolighed.

 

Vi overlader dog personoplysninger til databehandlere, som behandler oplysninger efter vores instruks. Vi sikrer, at der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, inden vi igangsætter behandlingen hos dem, således jeres oplysninger behandles lovligt, fortroligt og med den fornødne sikkerhed.

Foreligger der en retlig tvist kan vi også være nødsaget til at videregive dine personoplysninger i denne forbindelse.

Vi kan endvidere videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder det offentlige, f.eks. til SKAT.

Ydermere kan der ske videregivelse til anden rådgiver, givet under fortrolighedsforhold, hvis der med videregivelsen forefindes legitim interesse og/eller et retligt grundlag.

 

5.       Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Som udgangspunkt overfører vi ikke til modtagere i tredjelande.

Hvis der sker overførsel til en underdatabehandler, vil det være til organisationer, der er certificeret under Data Privacy Framework, hvorfor vi ikke overfører personoplysninger til lande, som ikke kan tilvejebringe det samme beskyttelsesniveau som Danmark eller europæiske lande/EØS-lande. Se mere her: Participant Search (dataprivacyframework.gov)

 

6.       Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har et legitimt og sagligt formål hertil, under iagttagelse af reglerne om forældelse.

Vi har vedtaget interne procedurer og politikker, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har således også vedtaget interne sletteprocedurer, som sikrer, at personoplysninger opbevares i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler og regler for opbevaring af regnskabsoplysninger m.v.

 

7.       Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

8.       Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9.        Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Nærværende politik erstatter vores tidligere privatlivspolitik, som oprindeligt blev udarbejdet i maj 2018.

 

***